VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání Domova Dolní zámek

 

    

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu  běžným způsobem života. Osobám, které si aktuálně nejsou schopny zajistit základní životní potřeby vlastními silami ani za pomoci terénních služeb a jsou bez fungujícího sociálního zázemí. Podpora zvláštního režimu je individuální a rozličná podle toho, v jakém stadiu nemoci se osoba nachází.  

 

Cílová skupina ošetřovatelského oddělení Domova Dolní zámek

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které se nachází v takové nepříznivé sociální situaci vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči. 

 

 

Cíle ošetřovatelského oddělení Domova Dolní zámek

     Cílem ošetřovatelského oddělení je motivovat uživatele k co nejmenší závislosti na službě. Podporovat je prostřednictvím kvalifikovaného personálu v udržení a posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu formou individuálního přístupu.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení. V případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

 

Cílová skupina oddělení s vyšší mírou podpory Domova Dolní zámek

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, u kterých došlo k omezení soběstačnosti, orientačních, paměťových, volních schopností, motivace, atd.

·         Osoby, které jsou schopny fyzicky zvládat úkony péče o vlastní osobu a své nejbližší okolí, avšak nad těmito činnostmi vyžadují dohled.

 

 

Cíle oddělení s vyšší mírou podpory Domova Dolní zámek

     Cílem je vytvořit prostředí, co nejvíce podobné běžnému způsobu života v domácím prostředí. Udržovat, podporovat a rozvíjet soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení.

     Podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a působí na uživatele služby aktivně.

 

Cílová skupina resocializačního oddělení Domova Dolní zámek

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, které jsou závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které mají náhled na problém závislosti, chápou ji jako nemoc, jsou odhodlané se s touto situací aktivně vypořádat, chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit a souhlasí s podporou zvláštního režimu.

 

Cíle resocializačního oddělení Domova Dolní zámek

     Cílem je poskytovat službu tak, aby na uživatele působila aktivně, vedla je k převzetí odpovědnosti za sebe, své chování a jednání.

     Aby se uživatelé za podpory zvláštního režimu naučili žít bez závislosti, aby si obnovili, udrželi a posílili kompetence ke zvládání péče o vlastní osobu, aby prostřednictvím (znovu)nabyté sebeúcty, (znovu)nabytých kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu a (znovu)nabytých sociálních dovedností, s využitím všech jejich aktuálních možností a s přihlédnutím k jejich limitům, došlo k jejich začlenění do podmínek běžného života společnosti.

     Abstinence se stává prostředkem k dosažení tohoto cíle.

 

Cílová skupina resocializačního bydlení Domova Dolní zámek

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, které jsou závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které mají náhled na problém závislosti, chápou ji jako nemoc, jsou odhodlané se s touto situací vypořádat, chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit a souhlasí s podporou zvláštního režimu.

·         Osoby, které potřebují dohled nad samostatným bydlením a podporu při zvládání činností souvisejících se samostatným bydlením.

·         Osoby, které zvládají pravidla resocializačního oddělení.

 

Cíle resocializačního bydlení Domova Dolní zámek

     Cílem je dohled a všestranná podpora uživatelů. Podpora v posílení sebeúcty, sociálních dovedností, samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Motivace uživatele k samostatnému rozhodování a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj život.

Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti.

 

Principy Domova Dolní zámek

     Domov Dolní zámek poskytuje uživatelům bezdrogové podpůrné prostředí, v němž mohou najít jistotu a bezpečí, snáze zvládat abstinenci a na své problémy nejsou sami. Uživatelé mají stanovené hranice, v jejichž rámci snáze zvládají situace spojené se závislostí.  

     Při poskytování sociální služby zachovává lidskou důstojnost, uživatelé jsou vnímáni jako rovnocenní partneři, jako lidé se svými právy a povinnostmi. Sociální služba působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich odpovědnosti a samostatnosti dle schopností a možností. Motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. Podporuje začleňování uživatelů do běžné společnosti a využívání veřejně dostupných služeb. Sociální služba je poskytována kvalifikovaným personálem v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě. Všechny osoby vstupující do sociální služby zachovávají mlčenlivost, chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytovanou službou dozvědí.

     Je respektována individualita jedince a právo volby tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

 

Tímto se ruší Veřejný závazek v účinnosti od 1.12.2014.

Vypracovaly: Mgr. Vlčková L., Krtičková E., Bc. Tomanicová I., Faltejsková J.

S platností od 24.7.2017

S účinností od 1.8.2017                                         

       Dagmar Kušlová

                                                                              ředitelka Domova Dolní zámek

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.