Domácí řád

Domova Dolní zámek

(dále jen Domácí řád)

 

I.

POSLÁNÍ DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK

(dále jen domov)

 

     Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu  běžným způsobem života.                             Osobám, které si aktuálně nejsou schopny zajistit základní životní potřeby vlastními silami ani za pomoci terénních služeb a jsou bez fungujícího sociálního zázemí. Podpora zvláštního režimu je individuální a rozličná podle toho, v jakém stadiu nemoci se osoba nachází.  

 

II.

CÍLE DOMOVA DOLNÍ ZÁMEK

 

     Cíle poskytovaných služeb vychází z cílové skupiny osob, u kterých dochází postupně k souběžné dysfunkci v rovině psychické, fyzické i sociální, což představuje enormní nároky na volbu způsobu intervence tak, aby byly zajištěny potřeby daného jedince. Obecným cílem poskytovaných služeb je plánování činností – smysluplných aktivit, které jsou pro uživatele stejně důležité jako fyzická péče a výživa. Zaměřujeme se na posilování aktivity uživatelů pomocí aktivizačních činností, sociálně terapeutických činností, na pomoc při uplatňování práv uživatelů služeb a jejich oprávněných zájmů. 

 

III.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

     Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem (jeho opatrovníkem).

Žadatel (jeho opatrovník) smlouvu stvrdí svým podpisem, čímž vyjádří souhlas s Domácím řádem a zavazuje se ho dodržovat. Domácí řád obsahuje informace důležité k zajištění klidného a spokojeného života v domově. Je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance. 

     Na smlouvu navazuje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí sociální služby, Individuální plán a Dohoda s opatrovníkem (v případě, že je žadatel omezen ve svéprávnosti), ve kterých jsou zaznamenány osobní cíle, potřeby a zájmy uživatele.

 

IV.

UBYTOVÁNÍ

 

     Ošetřovatelské oddělení poskytuje ubytování v prvním patře hlavní budovy na sedmi pokojích, z nichž jsou dva pokoje dvoulůžkové, dva pokoje třílůžkové a tři pokoje čtyřlůžkové. Patro je zpřístupněné schodištěm a výtahem. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení (u pokoje č. 6 a 7 je výjimka, sociální zařízení je společné pro 6 osob). Uživatel je ubytován na dohodnutý pokoj a lůžko. V průběhu pobytu v domově může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zlepšení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

     Oddělení s vyšší mírou podpory se nachází v samostatném domku v areálu domova. Poskytuje ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení. Uživatel je ubytován na dohodnutý pokoj a lůžko. V průběhu pobytu v domově může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zlepšení či zhoršení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

     Resocializační oddělení poskytuje ubytování ve druhém patře hlavní budovy na šesti pokojích, z nichž jsou dva pokoje dvoulůžkové a čtyři pokoje třílůžkové. Patro je zpřístupněné schodištěm a výtahem. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení, přípojku na TV a internet. Uživatel je ubytován na dohodnutý pokoj a lůžko. V průběhu pobytu v domově může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zhoršení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         postup uživatele do resocializačního bytu,

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

     Resocializační bydlení poskytuje ubytování ve dvou bytech (pro jednu a dvě osoby), které se nachází v hospodářské budově a zahradním domku v areálu domova. V obou bytech je kuchyňka (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, sporák, lednička) a sociální zařízení. Součástí resocializačního bydlení je TV a pračka. V průběhu pobytu může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zhoršení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

Každý uživatel má k dispozici svou postel, noční stolek, poličku a šatní skříň.

 

Mimo pokoj může uživatel sdílet společně s ostatními uživateli v domově:

 

·         jídelnu,

·         společenské místnosti,

·         prostory na chodbách,

·         koupelny, toalety,

·         kuřárnu,

·         terasu,

·         zahradu.

 

     Součástí služeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním je studená a teplá voda, topení, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

 

     Domov udržuje prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajišťuje nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor.

Uživatel je podporován v samostatnosti v péči o své lůžko, noční stolek, skříň (na základě individuálního plánu).

 

     Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně tak, aby svým chováním neomezoval práva ostatních uživatelů. V prostorách nesmí provádět bez souhlasu poskytovatele služby významné změny (např. stěhování skříní apod.).

 

     Osobní věci, které si uživatel s sebou přinesl, jsou šetrně označeny osobním číslem, zapsány do Přijímacího protokolu a Šatní karty a uloženy na místo k tomu určené. V šatní kartě jsou evidovány všechny věci, včetně věcí přinesených v průběhu pobytu. Evidovány jsou též všechny odpisy osobních věcí. Soupis osobních věcí provádí zaměstnanci jednotlivých oddělení. Nově nakoupené ošacení uživatel, rodina atd. nahlásí ošetřujícímu personálu k zapsání a označení do šatní karty. Tímto zabrání pozdějším nesrovnalostem v šatní evidenci. Jedenkrát ročně se provádí inventura ošacení. Pokud si uživatel nepřeje vést šatní kartu, ručí si za své osobní věci sám, toto je písemně uvedeno v jeho individuálním plánu, včetně podpisu uživatele.  

 

V.

ÚSCHOVA CENNÝCH A JINÝCH VĚCÍ

 

     Při nástupu do domova nebo v průběhu pobytu uživatel může požádat o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí do úschovy domova.

     Uživatel může kdykoliv požádat o vydání uschovaných cenných věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí. Požádá-li o to, jsou mu vydány.

     Bez souhlasu uživatele nemůže nikdo manipulovat s jeho cennými věcmi, vkladními knížkami a jeho peněžní hotovostí, nikomu nejsou sdělovány informace. 

     Při úschově cenných věcí, vkladních knížek a peněžních hotovostí se domov řídí Vnitřními pravidly pro úschovu peněz, cenností, vedení záznamů o peněžních transakcích.

     Domov neručí za cennosti a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy. Uživatel má možnost uzamknout si noční stolek a skříň.

     V nepřítomnosti uživatele nesmí nikdo manipulovat s jeho věcmi. Při nepřítomnosti uživatele z důvodu hospitalizace, kdy o sobě není schopen rozhodnout, službu konající zdravotní sestra, uzamkne noční stolek a šatní skříň a klíč uloží v ordinaci sester. V ostatních případech si uživatel rozhoduje sám o možnosti ponechat si klíč u sebe nebo na ordinaci.

 

VI.

STRAVOVÁNÍ

 

     Domov disponuje kvalitně vybavenou kuchyní, která odpovídá hygienickým požadavkům a zajišťuje v rámci poskytované sociální služby celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Zajišťuje tyto diety: diabetickou, žlučníkovou, kombinovanou (žlučníková+diabetická). Uživatel, který nemá žádnou dietu, má od pondělí do pátku možnost výběru ze dvou jídel (mimo víkendů a měsíců července a srpna).  Uživateli, kterému lékař doporučil dietu, domov poskytne normální stravu pouze na jeho písemnou žádost. Uživatel je na vhodnost diety upozorněn. Dále domov zajišťuje pro uživatele dle potřeby úpravu stravy (mletí, mixování apod.).

     Uživatelé se stravují v jídelnách, v případě potřeby je jim zajištěna podpora. V případě zhoršeného zdravotního stavu (imobilita, akutní onemocnění) je uživateli podána strava k lůžku.

     Na odděleních mají uživatelé po celý den k dispozici nápoje. Službu konající personál dohlíží nad pitným režimem uživatelů. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj a zajistí jeho doplňování.

     Na jídelnách je k dispozici také rychlovarná konvice. Uživatelé si mohou v rámci posilování svých kompetencí sami uvařit čaj nebo kávu. 

 

     Ošetřovatelské oddělení zajišťuje uživatelům celodenní stravování v níže uvedených časech. Dále řešeno individuálně dle potřeb a přání uživatelů, v rámci hygienických předpisů. 

 

snídaně        07.45 - 08.30

oběd            11.00 – 11.45

svačina        14.00 - 14.30

večeře          16.45 - 17.30 

 

     Oddělení s vyšší mírou podpory zajišťuje uživatelům celodenní stravování v níže uvedených časech. Dále řešeno individuálně dle potřeb a přání uživatelů, v rámci hygienických předpisů. 

 

snídaně        07.30 - 08.00

oběd            11.00 - 11.45

svačina        14.00 - 14.30

večeře          16.45 - 17.15 

 

 

     Resocializační oddělení zajišťuje uživatelům celodenní stravování v níže uvedených časech. Dále řešeno individuálně dle potřeb a přání uživatelů, v rámci hygienických předpisů. 

 

snídaně        07.30 - 08.00

oběd            11.15 – 11.45

svačina        14.00 -  14.30

večeře          16.45 - 17.15 

 

     Resocializační bydlení zajišťuje uživatelům celodenní stravování v níže uvedených časech. Dále řešeno individuálně dle potřeb a přání uživatelů, v rámci hygienických předpisů. 

 

snídaně        07.30 - 08.00

oběd            11.15 – 11.45

svačina        14.00 -  14.30

večeře          16.45 - 17.15 

 

     Uživatel je podporován při úpravě narušeného příjmu potravin, při vytváření nebo obnovení a následném udržení stravovacích návyků. Uživatel má možnost odhlásit si stravu pouze v případě pobytu mimo domov.

 

     Pokud uživatel neodebere stravu v určený čas, má možnost, po dohodě se službu konajícím personálem, stravu odebrat později v rámci hygienických předpisů. Personál uživateli jídlo uchovává v termovozíku, nebo ledničce.

Poskytovatelem je zřízena stravovací komise, která se jednou měsíčně schází (nebo dle potřeby). Členy komise mohou být i uživatelé domova, nejvíce tři osoby. Komise sestavuje jídelníček vždy na 21 dní (mimo doby prázdnin) dopředu. Do plánu jídelníčku zapracovává požadavky uživatelů. Dbá přitom, aby jídelní lístek byl pestrý a složení stravy odpovídalo dietetickým a kalorickým normám.

     Vlastní nakoupené potraviny si mohou uživatelé odkládat a skladovat je podle povahy potravin pouze na místech k tomu určených (ledničky na odděleních, noční stolky).

Zbytky jídla se nesmí přechovávat na jiných místech, než je uvedeno výše, či vyhazovat je z oken nebo terasy. Poskytovatel takto nalezené potraviny bez náhrady zlikviduje.

 

VII.

ÚKONY PÉČE

 

     Součástí sociální služby jsou úkony péče:

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

-          pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

-          pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

-          pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

-          pomoc při podávání jídla a pití,

-          pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

-          pomoc při úkonech osobní hygieny,

-          pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

-          pomoc při použití WC,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-          podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob,

sociálně terapeutické činnosti,

-          socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

aktivizační činnosti,

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

-          nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  -    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a  oprávněných zájmů, 

 

Péče je poskytována na základě individuálního plánu uživatele.

 

VIII.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

 

     Domov poskytuje a zajišťuje uživatelům zdravotní, ošetřovatelskou a přímo obslužnou péči dle jejich zdravotního stavu a potřeb.

     Uživatel má možnost ponechat si svého ošetřujícího lékaře. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje sám ve spolupráci s rodinou. Písemně ošetřeno v Dodatku ke smlouvě o poskytnutí sociální služby.

     Do domova dochází praktický lékař 1x týdně a dále dle potřeb. Rozpis ordinačních hodin je uveden na dveřích ordinace. Uživatel má možnost zaregistrovat se u praktického lékaře, který dochází do našeho domova. Praktický lékař domova provádí vstupní lékařskou prohlídku, preventivní prohlídky, povinné očkování dle vyhlášky, vyšetření a ošetření v době nemoci, nebo úrazu.

     Úraz či náhlou změnu zdravotního stavu oznámí uživatel službu konající zdravotní sestře, která zařídí řádné ošetření a vyšetření. Službu konající personál sám aktivně zjišťuje a vyhledává, v rámci přímé obslužné péče změny zdravotního stavu u uživatelů, kteří nejsou schopni tyto změny oznámit. Uživateli je též zajištěna péče dalších odborných lékařů.

     Na základě doporučení ošetřujícího lékaře a lékařů specialistů poskytovatel podporuje uživatele v dodržování léčebného režimu, na základě jeho individuálního plánu. Předepsané léky si uživatel hradí ze svých prostředků.

     O zdravotním stavu uživatele a jeho případných hospitalizacích jsou informovány osoby, které uživatel k tomuto účelu ve své osobní dokumentaci uvedl.

 

IX.

HYGIENA

 

      Uživatel si osobní hygienu, pokud mu to zdravotní stav dovoluje, provádí sám. V případě potřeby je mu poskytnuta podpora, konkrétní rozsah podpory je uveden v individuálním plánu uživatele.

     Celkovou hygienu uživatel provádí minimálně jedenkrát týdně a dále dle potřeb, uvedeno v individuálním plánu.

     Hygienické potřeby jako je mýdlo, zubní pasta, šampon na vlasy, krém, toaletní papír atd. si uživatel pořizuje ze svých prostředků.

     Při holení, úpravě a stříhání vlasů, péči o nehty a pedikúře má uživatel možnost využít služeb domova. Bližší informace jsou uvedeny na informačních nástěnkách na odděleních.

     Osobní prádlo si uživatel vyměňuje dle potřeby osobně nebo s pomocí ošetřujícího personálu. Znečištěné prádlo odevzdává k vyprání. Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna zařízení, která provádí i drobné opravy prádla a ošacení. K posilování kompetencí uživatelů je na oddělení k dispozici pračka a žehlička. Uživatelé si mohou v rámci terapií sami vyprat a vyžehlit své osobní prádlo.     

 

X.

ÚHRADA POBYTU A VRATKY ZA POBYT MIMO ÚSTAV

 

     Úhrada za ubytování a stravu je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a je splatná do konce kalendářního měsíce, za který má být zaplacena. Uživatel ji hradí v termínu výplaty důchodu na účet poskytovatele, pokud není smlouvou určeno jinak.

Součástí úhrady je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči.

     Poskytovatel vyplácí uživateli zpět jím zaplacenou finanční částku za předem oznámený pobyt mimo domov z důvodu dovolené nebo hospitalizace. Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické, nejméně 24 hodin před opuštěním domova. V případě víkendu nejpozději do čtvrtka do 10 hodin a v případě svátku 48 hodin před opuštěním domova. Pobyt mimo domov z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu úmrtí uživatele se považuje za předem oznámený pobyt mimo domov.

     Za předem neoznámenou dobu pobytu mimo domov uživatel ztrácí nárok na náhradu zaplacené úhrady.

     Za každý kalendářní den (kalendářním dnem se rozumí den od 00.00 hod do 24.00 hod) předem oznámeného pobytu mimo domov poskytovatel vrátí uživateli ze stanovené úhrady za stravování 100% hodnoty potravin a 30% režijních nákladů. Při předem oznámeném pobytu mimo domov kratším než kalendářní den, poskytovatel vrátí klientovi náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu, tj. 100% hodnoty potravin.  Za každý kalendářní den předem oznámeného pobytu mimo domov z důvodu dovolené poskytovatel vrátí uživateli 1/30 příspěvku na péči.

 

XI.

NÁVŠTĚVY

     Uživatel může přijímat návštěvy na pokoji, respektuje přitom soukromí ostatních spolubydlících. Uživatel může s návštěvníky využít ke společnému posezení jídelny, chodby, návštěvní místnost, terasu nebo zahradu domova. Návštěvníci mohou rodinné příslušníky v domově navštěvovat kdykoli v denní době, po dohodě se službu konajícím personálem.

 Poskytovatelem doporučená doba návštěv v zařízení je:

 8,30 - 11,00 hod.

13,00 hod. - 16,30 hod. .    

Návštěvy se hlásí na recepci nebo u službu konajícího personálu. Poskytovatel neposkytuje návštěvám stravu ani ubytování. Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie) mohou být návštěvy zakázány.

 

XII.

OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

 

     Domov je otevřené zařízení, které se v zájmu  bezpečnosti uživatelů zavírá v noční době od 21,00 hodin do 5,00 hodin ráno. Uživatel se může v určených prostorách domova volně pohybovat, procházet se, konverzovat, udržovat přátelské vztahy s dalšími uživateli služeb domova při organizovaných společných aktivitách i ve svém volnu. Může opouštět budovu zařízení po páté hodině ranní a navracet se do domova před jednadvacátou hodinou večerní. Odchod mimo budovu je doporučeno nahlásit službu konajícímu personálu, včetně pravděpodobné doby návratu.  Pokud plánuje návrat do domova po 21. hodině, je doporučeno nahlásit tuto skutečnost personálu. Při návratu použije k přivolání personálu zvonek umístěný na bráně vedle vchodových dveří.

     Službu konající personál uživateli nedoporučí vycházku, je-li ohrožena jeho bezpečnost např. nemocí, epidemií, nepřízní počasí, náledím…atd.

     Službu konající personál nedoporučí vycházku také uživateli, který momentálně nemá dostatek vhodného oblečení vzhledem k povětrnostním podmínkám a hrozilo by mu např. uklouznutí, prochladnutí, omrznutí apod. 

     Uživateli, který nezvládne volný pohyb mimo zařízení sám, je na základě individuálního plánu poskytnuta asistence personálu.  

     U uživatelů omezených ve svéprávnosti je opuštění domova řešeno individuálně, dohodou mezi uživatelem, opatrovníkem a poskytovatelem.

 

XIII.

NOČNÍ KLID

  

     Doba nočního klidu je stanovena v době od 22.00 hod do 6.00 hod.

     V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, výjimkou je nutnost podávání léků, nutnost poskytnutí lékařské nebo ošetřovatelské péče.

     Poslouchání rádia nebo sledování televize v době nočního klidu na více lůžkových pokojích je možné po dohodě spolubydlících.

     Ve společných prostorách mohou uživatelé po dohodě s poskytovatelem sledovat vysílání televize či poslouchat rozhlas v přiměřené hlasitosti neomezeně.

 

XIV.

ZÁKLADNÍ PRÁVA UŽIVATELE

 

·         Právo na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání a diskriminace ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců

·         Právo na respektování důstojnosti ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců

·         Právo na vlastní rozhodování (podpora samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti na poskytované službě)

·         Právo na soukromí.

·         Právo na individuální tvoření denního programu dle rozdělení skupin.

·         Právo na kontakt s přirozeným prostředím.

·         Právo účastnit se aktivizačních programů pořádaných poskytovatelem včetně aktivní účasti na jejich tvorbě. 

·         Právo na přiměřené riziko. (v situacích, kdy rozhodnutí uživatele o způsobu řešení situace je objektivně v rozporu s jeho skutečnými zájmy, je mu poskytnuto vysvětlení situace a její úskalí, jsou mu poskytnuty rady, jak situaci řešit, v konečném důsledku personál respektuje vůli uživatele o způsobech řešení situace)

·         Právo podat stížnost. Stížnost na kvalitu, způsob poskytování sociálních služeb nebo na jednání zaměstnanců může podat osobně nebo prostřednictvím nezávislého zástupce, kterého si sám zvolí (např. rodina). Vznést ji může ústně, písemně na kteréhokoli vedoucího pracovníka nebo formou anonymních schránek. Všechny stížnosti jsou evidovány a jsou vyřizovány písemnou formou. V případě, že uživatel není spokojen se způsobem vyřízení stížnosti, může se odvolat ke zřizovateli, kterým je Královéhradecký kraj.   

·         Právo na ochranu osobních a citlivých údajů.

                                                                                

XV.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE

 

·         Platit úhradu za bydlení a stravu, případně částku ve výši přiznaného příspěvku na péči a za poskytnuté fakultativní činnosti, stanovené dle smlouvy a ve stanoveném termínu na účet poskytovatele, pokud není smlouvou určeno jinak.

·         Nevnášet do domova nebezpečné látky a předměty, jako jsou chemikálie, zbraně a výbušniny a umožnit službu konajícímu personálu prohlídku svých osobních věcí v případě podezření na vnášení výše uvedených látek a předmětů do domova. Zjištěné nebezpečné látky a předměty výše uvedené budou bez náhrady odebrány. Každý nález výše uvedených předmětů a látek bude písemně zaznamenán.

·         Kouřit pouze v prostorách kuřárny, na terase a na zahradě.  

·         Dbát na osobní hygienu a osobní věci udržovat v čistotě. Domov zajišťuje praní osobního prádla a ošacení  ve své prádelně. Udržovat čistotu a pořádek na pokojích a v ostatních prostorách.  

·         Ke všem osobám - uživatelům i personálu domova se chová slušně, zdvořile, zdrží se agresivních a výbušných projevů v chování a jednání. Svým chováním neomezuje práva spolu ubytovaných na pokoji ani práva ostatních uživatelů domova. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel opakovaně fyzicky napadá zaměstnance nebo ostatní uživatele v domově. Po prvním porušení Domácího řádu je uživatel poskytovatelem písemně napomenut, po druhém porušení je uživatel poskytovatelem opět písemně napomenut a po třetím porušení mu poskytovatel předá písemně výpověď ze smlouvy.

·         Řádně zacházet s věcmi svěřenými poskytovatelem do užívání. Bez souhlasu poskytovatele nepoužívat připínáky, hřebíky ani jiné prostředky poškozující nábytek a stěny prostor. V prostorách nesmí bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny (např. stěhování nábytku). Uživatel odpovídá za vzniklé škody na majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů, které způsobil svým svévolným jednáním. Poskytovatel vyhodnotí, zda je uživatel schopen posoudit následky svého jednání. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel opakovaně ničí majetek poskytovatele nebo ostatních uživatelů v domově. Pokud uživatel způsobí škodu na majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů, bude s ním sepsán zápis, ve kterém je vyčíslena vzniklá škoda. Vyčíslené náklady na opravu majetku, popř. na zakoupení nového majetku hradí uživatel z vlastních příjmů. Po třetí způsobené škodě na majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů v domově předá poskytovatel uživateli písemnou výpověď ze smlouvy.

·         Nepoužívat na pokoji vlastní rychlovarné konvice, vařiče a jiné elektrické spotřebiče. Po dohodě s poskytovatelem je možné používat svůj vysoušeč vlasů, elektrický holicí strojek,  radiopřijímač a televizor. V případě používání radiopřijímače a televizoru je uživatel povinen platit koncesionářské poplatky. V případě používání elektrických spotřebičů je uživatel povinen si na své náklady zajistit jejich revizi.

·         Dodržovat bezpečnost a požární řád. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události se řídit pokyny personálu.

 

 

XVI.

PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU

 

Uživatel se podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální služby zavazuje, že bude dodržovat tyto podmínky zvláštního režimu, aby zůstalo zachováno bezdrogové prostředí domova:

 

·         nebude požívat návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova i mimo domov,

·         nebude držet návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova a nabízet nebo prodávat návykové látky ostatním uživatelům.

 

Uživatel je ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby seznámen a souhlasí s těmito prvky zvláštního režimu: 

 

·         může být kdykoli podroben dechové zkoušce, o každé dechové zkoušce je proveden písemný záznam,

·         může být kdykoli provedena kontrola jeho osobních věcí (vždy za jeho přítomnosti), každý nález návykové látky (vyjma cigaret) je bez náhrady zlikvidován a o všem je proveden písemný záznam,

·         může mu být umožněn volný pohyb mimo areál domova pouze s profesionální pomocí (1x týdně, v určený čas, po dobu tří měsíců) po druhém porušení podmínek zvláštního režimu, 

·         je mu poskytována celodenní strava s absencí alkoholických nápojů (včetně pita a jiných náhražek), v rámci nácviku sociálních dovedností se stravuje v jídelně, má možnost odhlásit si stravu pouze při pobytu mimo zařízení.

 

Míra uplatnění prvků zvláštního režimu je řešena individuálně.

 

Za porušení Smlouvy o poskytnutí sociální služby se považuje:

 

·         pozitivní dechová zkouška,

·         odmítnutí dechové zkoušky,

·         držení návykových látek v prostorách domova a jejich nabízení nebo prodej ostatním uživatelům.

 

 V případě, že uživatel poprvé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         motivační rozhovor včetně nabídky přeléčení,

·         nabídka docházet do socioterapeutické skupiny,

·         o všech skutečnostech proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel podruhé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         rozhovor s výstrahou,

·         vycházky mimo areál domova pouze s profesionální pomocí, 1x týdně v určený den a hodinu po dobu tří měsíců,

·         o všech skutečnostech je proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel potřetí v průběhu jednoho roku poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

       ·         ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele.

 

Po uplynutí jednoho roku jsou záznamy uživatelům smazány a vstupují do dalšího roku s dalšími třemi možnostmi.

 

XVII.

UKONČENÍ POBYTU

 

a.       Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Smlouva je ukončena písemnou dohodou stran ke dni uvedenému v písemné dohodě. Minimální výpovědní lhůta daná poskytovatelem je tři dny, počíná běžet prvním dnem po oznámení nebo doručení výpovědi. Osobní věci si uživatel musí odnést nejdéle v den ukončení pobytu. Věci neodnesené do data ukončení pobytu se bez náhrady likvidují.            

b.      Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel nezaplatí úhradu, byl-li povinen platit úhradu stanovenou ve smlouvě a nezaplatí ji do 15ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení.

c.       Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel poruší podmínky zvláštního režimu, které se smlouvou zavázal dodržovat. V souladu s postupem uvedeným v článku XVI tohoto Domácího řádu.

d.      Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel opakovaně fyzicky napadá zaměstnance nebo ostatní uživatele v domově. Po prvním porušení Domácího řádu je uživatel poskytovatelem písemně napomenut, po druhém porušení je uživatel poskytovatelem opět písemně napomenut a po třetím porušení mu poskytovatel předá písemně výpověď ze smlouvy.

e.       Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel opakovaně ničí majetek poskytovatele nebo ostatních uživatelů v domově. Pokud uživatel způsobí škodu na majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů, bude s ním sepsán zápis, ve kterém je vyčíslena vzniklá škoda. Vyčíslené náklady na opravu majetku, popř. na zakoupení nového majetku hradí uživatel z vlastních příjmů. Po třetí způsobené škodě na majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů v domově předá poskytovatel uživateli písemnou výpověď ze smlouvy.

f.       Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavcích b-e tohoto článku činí 15 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi.

 

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

     Domácí řád obsahuje informace důležité k zajištění klidného a spokojeného života v domově. Je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance zařízení.

     Ředitelka společně s vedoucími pracovníky seznámí pracovníky s Domácím řádem. Klíčoví pracovníci seznámí prokazatelným způsobem stávající uživatele a předají jim je proti podpisu. Domácí řád obdrží každý žadatel o přijetí do Domova Dolní zámek při sociálním šetření. Domácí řád bude vyvěšen na všech pokojích uživatelů a společných prostorách, kde se mohou pohybovat návštěvníci.

 

 

 

Tímto se ruší Domácí řád v účinnosti dnem 1.6.2018.

 

Vypracovala: Bc. Tomanicová I., Bc. Kejklíčková P., Drechselová J.

 

S platností od 1.12.2018

 

S účinností od 1.1.2019

 

                                                                       

Dagmar Kušlová

                                                                            ředitelka Domova Dolní zámek