Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

 

Standard č. 3 b)

Pravidlo k jednání se zájemcem o sociální službu, sociálnímu šetření a přijímání zájemce o sociální službu

 

Doručená žádost o poskytnutí sociální služby v Domově Dolní zámek (dále jen žádost), musí obsahovat lékařské vyjádření a podpis zájemce případně soudem ustanoveného opatrovníka či zástupce.

Jestliže doručená žádost není kompletní, je zájemce nebo jeho opatrovník či zástupce vyzván k jejímu doplnění.

Ředitelka, v její nepřítomnosti vedoucí sestra, přijatou žádost označí dnem přijetí, pořadovým číslem dle „Knihy došlé pošty“ a předá ji vedoucí PSS, nebo sociální pracovnici, která ji zapíše do sešitu „Přijaté žádosti“ a žádost do zmíněného sešitu založí. Lékařské vyjádření je předáno vedoucí sestře, která si jej založí.

 

Zájemce musí splňovat požadavky cílové skupiny, které se posuzují na poradě. Poradu svolává vedoucí soc.-oše. úseku, co nejdříve po doručení žádosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů. Účastníci porady: ředitelka, vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestra, sociální pracovnice a vedoucí PSS. Žádosti jsou posuzovány též ve spolupráci s ústavním lékařem.

 

V případě, že zájemce nesplňuje požadavky cílové skupiny z důvodu věku, diagnózy či trvalého bydliště v jiném než Královéhradeckém kraji a neprokáže vazbu na tento kraj, je jeho žádost zamítnuta. Zájemce případně opatrovník či zástupce je o této skutečnosti písemně informován. Součástí písemného zamítnutí je odůvodnění a nabídka jiných možností. Dokumentace zájemce je zaslána zpět spolu se zamítacím dopisem. Kopie žádosti o poskytnutí sociální služby je uložena v kanceláři sociální pracovnice. Kopie lékařského vyjádření je uložena v kanceláři vedoucí sestry.  

 

V případě, že zájemce splňuje požadavky cílové skupiny, je písemně informován o sociálním šetření, které u něho bude provedeno nejdéle do tří měsíců od data přijetí žádosti. V případě, že je zájemce omezen ve svéprávnosti, je o tomto písemně informován jeho opatrovník či zástupce. Součástí dopisu je „Nabídka služeb“ a „Domácí řád“ Domova Dolní zámek.

Sociální šetření plánuje a organizuje vedoucí soc.-oše. úseku ve spolupráci s vedoucí sestrou, sociální pracovnicí a vedoucí PSS. Sociální šetření je plánováno co nejdříve po schválení poradou, jedná se o sociální šetření osobní, které je nejčastěji domlouváno telefonicky se zájemcem či kontaktní osobou. Prvního osobního sociálního šetření u nového zájemce se za zařízení účastní minimálně dva z níže uvedených zaměstnanců: vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestra, sociální pracovnice, vedoucí PSS. 

Zájemci jsou poštou zaslány informace (sociální šetření, doložení vazby, zamítnutí žádosti, atd.) max. dvakrát na uvedenou adresu. Po druhém nepřevzetí je dopis založen do složky zájemce.

 

Cílem sociálního šetření je: zjistit, co zájemce od služby očekává, v čem mu naše služba může pomoci při řešení jeho situace, jak je zajištěna dosavadní péče, aktuální zdravotní stav, aktuální situaci týkající se požívání alkoholu, náhled na problém závislosti, motivaci k abstinenci. Zájemce blíže seznamujeme s naším domovem, s podmínkami a prvky zvláštního režimu. Předáváme aktuální informační dokumenty a doporučujeme návštěvu našeho domova.

 

V případě naplněné kapacity našeho zařízení je žádost o poskytnutí sociální služby zájemce zařazena do evidence zájemců o sociální službu v Domově Dolní zámek. 

 

V případě volného místa v zařízení proběhne schůzka, kde je pověřenými zaměstnanci: ředitelkou, vedoucí soc.-oše. úseku, vedoucí sestrou, sociální pracovnicí a vedoucí PSS, vybrán zájemce k přijetí z evidence zájemců o sociální službu.

Při výběru zájemce k nástupu je přihlíženo k pohlaví zájemce (z důvodu vícelůžkových pokojů), aktuální potřebnosti sociální služby – zdravotnímu stavu, sociálním a bytovým podmínkám a datu přijetí žádosti. (V případě potřeby je u zájemce provedeno opakované sociální šetření).

Vedoucí soc.-oše. úseku nebo sociální pracovnice kontaktuje vybraného zájemce ohledně možného nástupu do našeho zařízení. Jestliže zájemce souhlasí s nástupem, jsou domlouvány podrobnosti nástupu. Dohodnutý termín nástupu je zájemci zaslán i písemnou formou. Současně se zájemcem o službu je kontaktována jeho rodina, lékař atd., v případě, že je zájemce omezen ve svéprávnosti též opatrovník či zástupce.

 

Zástupy pracovníků:

Vedoucí sestra zastupuje ředitelku.

Denní sestra zastupuje vedoucí zdravotního úseku.

Sociální pracovnice a vedoucí PSS se zastupují vzájemně.

 

Tímto se ruší „Pravidlo k jednání se zájemcem o službu, sociálnímu šetření a přijímání zájemce o službu“ v účinnosti od 1.2.2017

 

Vypracovaly:  Bc. Kejklíčková P., Bc. Tomanicová I., Krtičková E., Faltejsková J.

 

S platností od 13.12.2017

S účinností od  20.12.2017

 

                                                                                                            Dagmar Kušlová

                                                                                                  ředitelka Domova Dolní zámek    Úhrada pobytu a stravy v Domově Dolní zámek Teplice nad Metují

 

Strava/den

Celodenní strava normální                          165,-

Celodenní strava dietní                               170,-

 

 

Bydlení

Pokoj

[i]Ubytování

[ii]Služby

Celkem/den

Resocializační byt pro jednu osobu

 

180,-

 

30,-

 

210,-

Resocializační byt pro dvě osoby

 

175,-

 

30,-

 

205,-

Jednolůžkový

pokoj

 

175,-

 

30,-

 

 

205,-

 

Dvoulůžkový pokoj

 

170,-

 

30,-

 

200,-

 

 

 

Tři a vícelůžkový pokoj

 

150,-

 

30,-

 

180,-

 

Celkem za ubytování a normální stravu/den          Celkem za ubytování a dietní stravu/den

Resocializační byt pro jednu osobu             375,-                                       380,-   

Resocializační byt pro dvě osoby                370,-                                       375,-

Jednolůžkový pokoj                                    370,-                                       375,-

Dvoulůžkový pokoj                                     365,-                                       370,-

Tři a vícelůžkový pokoj                               345,-                                       350,-                          

 

Celkem za ubytování a normální stravu/měsíc   Celkem za ubytování a dietní stravu/měsíc

Resocializační byt pro jednu osobu             11.250,-                                    11.400,-

Resocializační byt pro dvě osoby                11.100,-                                    11.250,-

Jednolůžkový pokoj                                    11.100,-                                    11.250,-

Dvoulůžkový pokoj                                     10.950,-                                    11.100,-

Tři a vícelůžkový pokoj                               10.350,-                                    10.500,-

 

 [i] Zahrnuje zejména elektrickou energii, topení, vodu, plyn

 [ii] Zahrnuje zejména praní, drobné opravy a žehlení osobního prádla


Dokumenty ke stažení

-    žádost o přijetí do Domova Dolní zámek Teplice nad Metují

-    žádost o lékařské vyjádření