Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

 

NABÍDKA SLUŽEB ODDĚLENÍ S VYŠŠÍ MÍROU PODPORY

(Vychází z Veřejného závazku a Domácího řádu)

 

Cílová skupina oddělení s vyšší mírou podpory:

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, u kterých došlo k omezení soběstačnosti, orientačních, paměťových, volních schopností, motivace, atd.

·         Osoby, které jsou schopny fyzicky zvládat úkony péče o vlastní osobu a své nejbližší okolí, avšak nad těmito činnostmi vyžadují dohled.

 

Cíle oddělení s vyšší mírou podpory:

 

     Cílem je vytvořit prostředí, co nejvíce podobné běžnému způsobu života v domácím prostředí. Udržovat, podporovat a rozvíjet soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení.

     Podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a působí na uživatele služby aktivně.

 

Účel oddělení s vyšší mírou podpory:

 

     Účelem je:

 

·         život bez závislosti,

·         získání sebeúcty,

·         posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu (minimalizace závislosti na službě),

·         posílení sociálních dovedností,

·         zamezení sociálního vyloučení.

       

Oddělení s vyšší mírou podpory nabízí uživatelům:

 

·         „čisté“ bezalkoholové prostředí, které je závazkem domova vůči uživatelům a které je právem uživatelů,

·         zvláštní režim s jasnými pravidly,

·         individuální přístup k uživatelům (individuální plán),

·         rozmanité aktivity,

·         podporu, motivaci, profesionální přístup,

·         důstojné prostředí a zacházení.  

 

 

Domov Dolní zámek poskytuje tyto základní činnosti podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. :

 

     Níže v textu jsou základní činnosti podrobněji rozepsány, nejedná se však o ucelený přehled.

     Při poskytování základních činností pracovníci uživateli poskytují potřebnou mírou podpory na základě individuálního plánu.

 

·         poskytnutí ubytování

·         poskytnutí stravy

·         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • pomoc při úkonech osobní hygieny

Ø  ranní a večerní hygiena – mytí obličeje, rukou, pomoc při použití WC či toaletního křesla, hygiena dutiny ústní, úprava vlasů,

Ø  hygiena během dne – po jídle, po použití WC, výměna inkontinentních plen,

Ø  mytí na lůžku, ve sprše, ve vaně.

 

  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Ø  mytí vlasů,

Ø  učesání vlasů,

Ø  péče o nehty.

Uživatelé mohou využít službu kadeřnice a pedikérky, která dochází do zařízení, tyto služby nejsou součástí základních činností, uživatel si je hradí z vlastních prostředků.

 

  • pomoc při použití WC

Ø  doprovod na WC,

Ø  vysazení na pokojové toaletní křeslo,

Ø  pomoc se svlékáním/oblékáním oblečení,

Ø  výměna inkontinentních pomůcek,

Ø  hygiena po použití WC.

 

·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

o   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Ø  příprava a výběr vhodného oblečení,

Ø  oblékání, svlékání oblečení a jiných pomůcek, zouvání bot,

Ø  odnos špinavého prádla do prádelny.

 

o   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Ø  přesun na vozík, lůžko apod. za použití vhodných pomůcek.

 

o   pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Ø  pomoc při sedu, lehu, vstávání, chození,

Ø  polohování – nastavení postele,

Ø  polohování – změna polohy uživatele.

 

o   pomoc při podávání jídla nebo pití

Ø  donáška stravy na pokoj,

Ø  doprovod či odvoz uživatele do jídelny,

Ø  výdej jídla dle diet,

Ø  individuální úprava stravy – krájení, mletí, mixování,

Ø  pomoc při jídle, krmení,

Ø  zajištění pitného režimu,

Ø  použití vhodných pomůcek při jídle – př. talíř s přísavkou, hrníček s hubičkou apod.

 

o   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Ø  předávání informací o prostoru, projití zařízení a seznámení s prostory, zajištění doprovodu při pohybu po zařízení a přilehlém areálu,

Ø  procházky s doprovodem dle kapacitních možností pracovníků zařízení,

Ø   v případě potřeby označení prostor, dveří (obrázek, barva).

 

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

o   podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Ø  do zařízení dochází kadeřnice a pedikérka,

Ø  na pokojích uživatelů je k dispozici rádio,

Ø  v jídelně je umístěna televize,

Ø  ve společných prostorách jsou k zápůjčce zpravodaje, noviny a časopisy,

Ø  ve sklo-keramické dílně jsou k zápůjčce knihy,

Ø  pomoc s pořízením kartičky do knihovny v Teplicích nad Metují a pomoc s výpůjčkami knih,

Ø  pomoc s nákupy uživatelům,

Ø  zajištění doprovodu uživatelů do kina, divadla, okolních zařízení sociálních služeb na výstavy, sportovní dny apod.

 

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Ø  možnosti návštěv v zařízení (k těmto účelům je k dispozici místnost, kde je zajištěno soukromí, dále je možné využít společenské prostory),

Ø  uživatel má možnost odjet na dovolenou k blízkým, kdy je mu vrácena poměrná část zaplacené úhrady za neodebranou stravu a péči,

Ø  možnost účasti rodin na společenských událostech v zařízení,

Ø  pomoc při navázání kontaktu s rodinou, korespondenci s rodinou,

Ø  spolupráce s místní mateřskou školou a dalšími zařízeními,

Ø  účast na výstavách v Teplicích nad Metují i v okolí a účast na výstavách pořádaných okolními Domovy důchodců atp.

 

·         sociálně terapeutické činnosti

   o   socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

 

·         aktivizační činnosti

   o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

   o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   o   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Ø  pomoc uživateli při jednání s úřady kvůli sociálním dávkám, vyřízení či obnově dokladů, Českou správou sociálního zabezpečení kvůli důchodu, se soudy, exekutorskými úřady, s poštou, opatrovníkem atp.,

Ø  zajištění návštěvy úředníka např. notáře atp.,

Ø  zajištění volební místnosti, dostupnosti volebních lístků,

Ø  zajištění nákupů v místě poskytování služby (dle kapacitních možností pracovníků).

 

Poskytnutí ubytování na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Oddělení s vyšší mírou podpory se nachází v samostatném domku v areálu domova. Poskytuje ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má k dispozici vlastní sociální zařízení a přípojku na TV a internet. Uživatel je ubytován na dohodnutý pokoj a lůžko. V průběhu pobytu v domově může být uživatel přestěhován z následujících důvodů:

 

·         zlepšení či zhoršení zdravotního stavu uživatele (řešeno individuálně), 

·         mimořádné situace (technické záležitosti – např. malování).

 

Každý uživatel má k dispozici svou postel, noční stolek, poličku a šatní skříň.

 

Mimo pokoj může uživatel sdílet společně s ostatními uživateli v domově:

 

·         jídelnu,

·         společenské místnosti,

·         prostory na chodbách,

·         koupelny, toalety,

·         kuřárnu,

·         terasu,

·         zahradu.

 

     Součástí služeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním je studená a teplá voda, topení, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

 

     Domov udržuje prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajišťuje nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. Uživatel je podporován v samostatnosti v péči o své lůžko, noční stolek, skříň (na základě individuálního plánu).

 

     Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně tak, aby svým chováním neomezoval práva ostatních uživatelů. V prostorách nesmí provádět bez souhlasu poskytovatele služby žádné změny (např. stěhování nábytku).

 

    Podrobnější informace jsou uvedeny v Domácím řádu.


Poskytnutí stravování na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Domov disponuje kvalitně vybavenou kuchyní, která odpovídá hygienickým požadavkům a umožňuje přípravu stravy tak, aby odpovídala zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování.

      ·         Domov zajišťuje uživatelům na oddělení s vyšší mírou podpory celodenní stravování v těchto časech:

 

snídaně        07.30 - 08.00

oběd            11.00 - 11.45

svačina        14.00 - 14.30

večeře          16.45 - 17.15

 

        ·         Domov zajišťuje tyto diety: diabetickou, žlučníkovou, kombinovanou (žlučníková+diabetická).

        ·         Dietní strava je uživateli podávána na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

      ·         Uživateli, kterému je ošetřujícím lékařem doporučena dietní strava, domov poskytne normální stravu pouze na jeho písemnou žádost (vyjádření uživatele o odmítnutí dietní stravy).

      ·         Uživatelé, kteří nemají předepsanou žádnou dietu, mají možnost výběru ze dvou jídel, (mimo víkendů a měsíců července a srpna).

      ·         Uživatelé se stravují v jídelně, v případě potřeby je zajištěna podpora. V případě zhoršeného zdravotního stavu (imobilita, akutní onemocnění) je uživateli podána strava k lůžku.

      ·         Uživatel je podporován při úpravě narušeného příjmu potravin, při vytváření nebo obnovení a následném udržení stravovacích návyků. Uživatel má možnost odhlásit si stravu pouze v případě pobytu mimo domov.

 

     Podrobnější informace jsou uvedeny v Domácím řádu.


Poskytnutí zdravotní péče na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Domov poskytuje a zajišťuje uživatelům zdravotní, ošetřovatelskou a přímo obslužnou péči dle jejich zdravotního stavu a potřeb.

     Uživatel má možnost ponechat si svého ošetřujícího lékaře, ale návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje sám ve spolupráci s rodinou. Uživatel má možnost zaregistrovat se u praktického lékaře, který dochází do našeho domova 1x týdně a dále dle potřeb. Rozpis ordinačních hodin je uveden na dveřích ordinace.

 

    Praktický lékař domova provádí vstupní lékařskou prohlídku, preventivní prohlídky, povinné očkování dle vyhlášky, vyšetření a ošetření v době nemoci, nebo úrazu.

 

     Úraz či náhlou změnu zdravotního stavu oznámí uživatel službu konající zdravotní sestře, která zařídí řádné ošetření a vyšetření. Službu konající personál sám aktivně zjišťuje a vyhledává, v rámci přímé obslužné péče změny zdravotního stavu u uživatelů, kteří nejsou schopni tyto změny oznámit. Uživateli je též zajištěna péče dalších odborných lékařů.

     Na základě doporučení ošetřujícího lékaře a lékařů specialistů poskytovatel podporuje uživatele v dodržování léčebného režimu. Předepsané léky si uživatel hradí ze svých prostředků.

     O zdravotním stavu uživatele a jeho případných hospitalizacích jsou informovány osoby, které uživatel k tomuto účelu ve své osobní dokumentaci uvedl.

 

Individuální plán

 

     Domov při poskytování základních činností podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. vychází z jednání se zájemcem o službu a následně z individuálního plánu uživatele.

 

·         Uživatel se společně se svým klíčovým pracovníkem podílí na vytvoření individuálního plánu, na jeho aktualizaci a vyhodnocování.

·         U uživatelů špatně komunikujících a dementních vytvoří individuální plán klíčový pracovník na základě monitorování a pozorování uživatele.    

 

Individuální plán uživatele je vytvářen na základě:

 

·         osobních cílů uživatele,

·         potřeb uživatele z hlediska zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti.

 

Individuální plán slouží k tomu, aby:

 

·         uživatel byl podporován v co největší možné míře v jeho samostatnosti a nezávislosti a aby mu byla poskytována jen ta péče, kterou si není schopen sám zajistit.

 

Individuální plán obsahuje dohodu o tom, jakým způsobem uživatel bude čerpat poskytované služby, jeho součástí je:

 

·         jméno a příjmení uživatele,

·         jméno a příjmení klíčového pracovníka,

·         jméno a příjmení dalších zainteresovaných osob (určí uživatel),

·         způsob, jakým chce být uživatel oslovován (v případě, že si přeje být oslovován jinak než je obvyklé a že s jeho přáním pracovníci souhlasí), uživatel všem pracovníkům vyká,

·         popis běžného dne, týdne a měsíce uživatele z hlediska zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti,

·         osobní cíl uživatele (čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout) a z něho vyplývající dílčí cíle. Kdo se bude podílet na naplňování osobního cíle (jeho dílčích částí). Jakým způsobem bude osobní cíl naplňován (jeho dílčí části), termíny,

·         zájmy, zvyklosti, rituály,

·         rizikové faktory, eliminace rizik,

·         hodnocení,

·         podpis uživatele (opatrovníka) a podpis klíčového pracovníka,

·         data jednotlivých aktualizací.

 

Součástí nabízených služeb je spolupráce s rodinou uživatele, protože domov nemůže převzít všechny úkoly za rodinu, spolupráce s rodinou je nezbytná při tvorbě individuálního plánu.

 

     Pracovníci se společně s rodinou domlouvají na její možnosti podílet se na poskytování pomoci:

 

·         rodina chce (je motivována k ochotě uživateli pomoci a k přijetí uživatele),

·         rodina může (její možnosti – soc. situace, finanční možnosti, časové možnosti…),

·         rodina umí pomoci (znalosti, dovednosti…).

 

     Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky.

Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

 

     Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti na oddělení s vyšší mírou podpory jsou plánovány individuálně s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele tak, aby směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti a nezávislosti.  

 

Sebeobslužné aktivity:

podpora uživatelů v co největší možné míře v jejich samostatnosti v úkonech péče o vlastní osobu na základě individuálního plánu.

 

Aktivizační činnosti:

procvičování paměti – luštění křížovek, paměťová cvičení, vzpomínkové techniky (reminiscence) atd.,

deskové hry -  šachy, dáma, člověče nezlob se, karty, puzzle atd.,

společenské hry – kuželky, pétanque atd.,

předčítání, četba knih, novin, časopisů atd.,

sledování TV, poslech hudby,

procvičování motoriky – jemné a hrubé, koordinace pohybů,

sběr bylin, přírodních materiálů pro potřeby rukodělné dílny atd.

 

Rukodělná dílna - kreslení, vystřihování, omalovánky, ubrousková metoda, lepení, práce se dřevem, práce s přírodními materiály, šití, vyšívání, pletení, háčkování, tkaní na stavu, tvorba dárků pro různé příležitosti, tvorba výrobků na výstavy atd.

Sklo-keramická dílna - práce s keramickou hlínou, barvami na sklo, tvorba dárků pro různé příležitosti, tvorba výrobků na výstavy atd.

 

Nácvik sociálních dovedností:

podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady, vyřizování písemností, telefonátů atd.),

návštěva knihovny,

socioterapeutická skupina,

recepce,

nákupy,

finanční poradenství, podpora finanční samostatnosti,

nácvik psaní,

porady uživatelů atd.

 

Pohybové aktivity:

ranní rozcvičení i za pomoci kompenzačních pomůcek (dle schopností i na lůžku), rehabilitace chůze, procházky, výlety, míčové hry atd.

 

Ergoterapie:

nácvik dovedností: obsluha varné konvice, společné vaření, pečení,

úklid pokoje,

pomocné práce na oddělení,

údržba areálu domova,

práce na zahradě atd.

 

Muzikoterapie:

poslech hudby – pasivní (receptivní) muzikoterapie,

aktivní provozování hudby – zpívání za doprovodu kytary a jiných hudebních nástrojů,

dechová cvičení.

 

Kulturní akce pořádané v DDz:

taneční zábavy,

představení dětí z MŠ a ZŠ,

čert a Mikuláš,

tematické výstavy, Zámecký jarmark, Dětské dovádění atd.

 

Akce pořádané mimo DDz:

hudební představení,

divadelní představení,

promítání filmů,

výstavy,

výlety,

posezení v kavárně,

návštěvy jiných zařízení,

sportovní a společenské akce atd.

 

Úhrada za poskytnutí ubytování, stravy a péče na oddělení s vyšší mírou podpory

 

     Uživateli musí zůstat po úhradě nákladů za ubytování a stravu 15% z jeho příjmů. Uživatel, který žádá o sníženou úhradu je povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady, jak vyplývá z § 73 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Úhrada za péči

     Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

     Při předem oznámeném pobytu mimo domov z důvodu dovolené je poskytovatel povinen vrátit uživateli vratku.  

 

Podmínky zvláštního režimu

 

Uživatel se podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální služby zavazuje, že bude dodržovat tyto podmínky zvláštního režimu, aby zůstalo zachováno bezdrogové prostředí domova:

 

·         nebude požívat návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova i mimo domov,

·         nebude držet návykové látky (vyjma cigaret) v prostorách domova a nabízet nebo prodávat návykové látky ostatním uživatelům.

 

Uživatel je ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby seznámen a souhlasí s těmito prvky zvláštního režimu: 

 

·         může být kdykoli podroben dechové zkoušce, o každé dechové zkoušce je proveden písemný záznam,

·         může být kdykoli provedena kontrola jeho osobních věcí (vždy za jeho přítomnosti), každý nález návykové látky (vyjma cigaret) je bez náhrady zlikvidován a o všem je proveden písemný záznam,

·         může mu být umožněn volný pohyb mimo areál domova pouze s profesionální pomocí (1x týdně, v určený čas, po dobu tří měsíců) po druhém porušení podmínek zvláštního režimu, 

·         je mu poskytována celodenní strava s absencí alkoholických nápojů (včetně pita a jiných náhražek), v rámci nácviku sociálních dovedností se stravuje v jídelně, má možnost odhlásit si stravu pouze při pobytu mimo zařízení.

 

Míra uplatnění prvků zvláštního režimu je řešena individuálně.

 

Za porušení Smlouvy o poskytnutí sociální služby se považuje:

 

·         pozitivní dechová zkouška,

·         odmítnutí dechové zkoušky,

·         držení návykových látek v prostorách domova a jejich nabízení nebo prodej ostatním uživatelům.

 

 V případě, že uživatel poprvé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         motivační rozhovor včetně nabídky přeléčení,

·         nabídka docházet do socioterapeutické skupiny,

·         o všech skutečnostech proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel podruhé poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

·         rozhovor s výstrahou,

·         vycházky mimo areál domova pouze s profesionální pomocí, 1x týdně v určený den a hodinu po dobu tří měsíců,

·         o všech skutečnostech je proveden písemný záznam.

 

V případě, že uživatel potřetí v průběhu jednoho roku poruší podmínky zvláštního režimu následuje:

 

        ·         ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany poskytovatele.

 

Po uplynutí jednoho roku jsou záznamy uživatelům smazány a vstupují do dalšího roku s dalšími třemi možnostmi.

 

 

Tímto se ruší Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory v účinnosti od 1.8.2017.

Vypracovaly: Bc. Tomanicová I., Faltejsková J., Bc. Kejklíčková P., Drechselová J.

 

 

S platností od 1.12.2018

S účinností od 1.1.2019

 

 

                                                                                                  Dagmar Kušlová

                                                                                        ředitelka Domova Dolní zámek