Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Poslání Domova Dolní zámek

 

     Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu  běžným způsobem života.                             Osobám, které si aktuálně nejsou schopny zajistit základní životní potřeby vlastními silami ani za pomoci terénních služeb a jsou bez fungujícího sociálního zázemí. Podpora zvláštního režimu je individuální a rozličná podle toho, v jakém stadiu nemoci se osoba nachází.  

 

Cílová skupina ošetřovatelského oddělení Domova Dolní zámek

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které se nachází v takové nepříznivé sociální situaci vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči. 

 

 

Cíle ošetřovatelského oddělení Domova Dolní zámek

     

     Cílem ošetřovatelského oddělení je motivovat uživatele k co nejmenší závislosti na službě. Podporovat je prostřednictvím kvalifikovaného personálu v udržení a posílení kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu formou individuálního přístupu.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení. V případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Cílová skupina oddělení s vyšší mírou podpory Domova Dolní zámek

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, u kterých došlo k omezení soběstačnosti, orientačních, paměťových, volních schopností, motivace, atd.

·         Osoby, které jsou schopny fyzicky zvládat úkony péče o vlastní osobu a své nejbližší okolí, avšak nad těmito činnostmi vyžadují dohled.

 

 

Cíle oddělení s vyšší mírou podpory Domova Dolní zámek

 

     Cílem je vytvořit prostředí, co nejvíce podobné běžnému způsobu života v domácím prostředí. Udržovat, podporovat a rozvíjet soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo zamezeno sociálnímu vyloučení.

     Podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a působí na uživatele služby aktivně.

 

Cílová skupina resocializačního oddělení Domova Dolní zámek

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, které jsou závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které mají náhled na problém závislosti, chápou ji jako nemoc, jsou odhodlané se s touto situací aktivně vypořádat, chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit a souhlasí s podporou zvláštního režimu.

 

Cíle resocializačního oddělení Domova Dolní zámek

 

     Cílem je poskytovat službu tak, aby na uživatele působila aktivně, vedla je k převzetí odpovědnosti za sebe, své chování a jednání.

     Aby se uživatelé za podpory zvláštního režimu naučili žít bez závislosti, aby si obnovili, udrželi a posílili kompetence ke zvládání péče o vlastní osobu, aby prostřednictvím (znovu)nabyté sebeúcty, (znovu)nabytých kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu a (znovu)nabytých sociálních dovedností, s využitím všech jejich aktuálních možností a s přihlédnutím k jejich limitům, došlo k jejich začlenění do podmínek běžného života společnosti.

     Abstinence se stává prostředkem k dosažení tohoto cíle.

 

Cílová skupina resocializačního bydlení Domova Dolní zámek

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, které jsou závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které mají náhled na problém závislosti, chápou ji jako nemoc, jsou odhodlané se s touto situací vypořádat, chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit a souhlasí s podporou zvláštního režimu.

·         Osoby, které potřebují dohled nad samostatným bydlením a podporu při zvládání činností souvisejících se samostatným bydlením.

·         Osoby, které zvládají pravidla resocializačního oddělení.

 

Cíle resocializačního bydlení Domova Dolní zámek

     Cílem je dohled a všestranná podpora uživatelů. Podpora v posílení sebeúcty, sociálních dovedností, samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Motivace uživatele k samostatnému rozhodování a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj život.

     Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti.

 

Principy Domova Dolní zámek

 

     Domov Dolní zámek poskytuje uživatelům bezdrogové podpůrné prostředí, v němž mohou najít jistotu a bezpečí, snáze zvládat abstinenci a na své problémy nejsou sami. Uživatelé mají stanovené hranice, v jejichž rámci snáze zvládají situace spojené se závislostí.  

     Při poskytování sociální služby zachovává lidskou důstojnost, uživatelé jsou vnímáni jako rovnocenní partneři, jako lidé se svými právy a povinnostmi. Sociální služba působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich odpovědnosti a samostatnosti dle schopností a možností. Motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. Podporuje začleňování uživatelů do běžné společnosti a využívání veřejně dostupných služeb. Sociální služba je poskytována kvalifikovaným personálem v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě. Všechny osoby vstupující do sociální služby zachovávají mlčenlivost, chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytovanou službou dozvědí.

     Je respektována individualita jedince a právo volby tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

 

 Tímto se ruší Veřejný závazek v účinnosti od 1.12.2014.

 Vypracovaly: Mgr. Vlčková L., Krtičková E., Bc. Tomanicová I., Faltejsková J.

 

S platností od 24.7.2017

S účinností od 1.8.2017                                         

  

 

       Dagmar Kušlová

                                                                              ředitelka Domova Dolní zámek